Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

προσωρινός πίνακας κατάταξης Επιμορφωτών

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης των Επιμορφωτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να ενταχθούν στο επικαιροποιημένο μητρώο  του ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης, για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

             Το  Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης, έχοντας υπόψη τα 1, 2 και 3 σχετικά που αναφέρονται στην Υλοποίηση Επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση των προσόντων, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι,

Ανακοινώνει
τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των Επιμορφωτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ένταξη στο μητρώο  του ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης, για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
 Ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα του ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης  είναι η Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των ενστάσεων είναι η Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014.
Οι υποψήφιοι Επιμορφωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανάρτησης .
                Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί:
  Ιδιοχείρως στη Γραμματεία του  ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης.
Με Fax στο 25510 22519.
Με e-mail  στο  pek@axd.forthnet.gr, pekalex@sch.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου