Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 2014

"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1,2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ Ε.Π.  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  

  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014      
     

Δημιουργία Τμημάτων - Ανάθεση Θεματικών ενοτήτων

Δημιουργία τμημάτων και ανάθεση Θεματικών Ενοτήτων στους Επιμορφωτές για την
υλοποίηση της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».


Το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω
σχετικά που αναφέρονται στην Υλοποίηση Επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης σχολικού έτους 2013-
2014 των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» αποφάσισε:
1. Να δημιουργήσει στην Αλεξανδρούπολη δύο τμήματα διδασκαλίας – στους παρακάτω
πίνακες αναγράφονται τα ονόματα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 35 ωρών, θα πραγματοποιείται σε εργάσιμες ημέρες,
σε ώρες πέραν του σχολικού ωραρίου, 15.00μ.μ. – 21.00μ.μ..


2. Να αναθέσει στους εξής Επιμορφωτές/τριες τη διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων στις
ημερομηνίες που αναφέρονται: Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

προσωρινός πίνακας κατάταξης Επιμορφωτών

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης των Επιμορφωτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να ενταχθούν στο επικαιροποιημένο μητρώο  του ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης, για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

             Το  Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης, έχοντας υπόψη τα 1, 2 και 3 σχετικά που αναφέρονται στην Υλοποίηση Επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση των προσόντων, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι,

Ανακοινώνει
τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των Επιμορφωτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ένταξη στο μητρώο  του ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης, για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
 Ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα του ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης  είναι η Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των ενστάσεων είναι η Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014.
Οι υποψήφιοι Επιμορφωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανάρτησης .
                Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί:
  Ιδιοχείρως στη Γραμματεία του  ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης.
Με Fax στο 25510 22519.
Με e-mail  στο  pek@axd.forthnet.gr, pekalex@sch.gr
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση 4/4/2013
Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης, ανακοινώνει το Αναλυτικό ωρολόγιο Πρόγραμμα για την υλοποίηση της επιμόρφωσης  Α΄κα Β΄ φάσης  των Πράξεων "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2, 3 ΤΟΥ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ".
Ανακοίνωση  20/3/2013

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης, μετά την εξέταση των ενστάσεων  που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι/ες επιμορφωτές/τριες ανακοινώνει τον
                       Οριστικό Αξιολογικό Πίνακα Κατάταξης των επιμορφωτών       
          για το«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2, 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ανακοίνωση 13/03/2013  
Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση των προσόντων βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι/ες επιμορφωτές/τριες ανακοινώνει τον
Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα Κατάταξης των επιμορφωτών
 για το«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2, 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα
Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί:
α) με Φαξ στο 25510 22519
 β) ιδιοχείρως στη Γραμματεία του Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης
 γ) ηλεκτρονικά στο e-mail: pek@axd.forthnet.gr.  Οι ενστάσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποσταλούν και ταχυδρομικά (για το πρωτότυπο της υπογραφής)